Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Równość płci na europejskich rynkach pracy” (opinia rozpoznawcza na wniosek Parlamentu Europejskiego)