Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/892 оd 29. lipnja 2020. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari beta-ciflutrin u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (Tekst značajan za EGP)