ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета за създаване програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва (програма „Игналина“) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1369/2013 на Съвета (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) Комисия по промишленост, изследвания и енергетика Докладчик: Ребека Хармс