Komission asetus (EY) N:o 875/98, annettu 24 päivänä huhtikuuta 1998, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille annetun asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta