Vec C-267/09: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z  5. mája 2011 — Európska komisia/Portugalská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Voľný pohyb kapitálu — Článok 56 ES a článok 40 Dohody EHP — Obmedzenia — Priame dane — Daňovník nerezident — Povinnosť určiť si daňového zástupcu)