Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 319, 19 Δεκέμβριος 2002