Gevoegde zaken C-180/18, C-286/18 en C-287/18: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 11 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Agrenergy Srl (C-180/18 en C-286/18), Fusignano Due Srl (C-287/18)/Ministero dello Sviluppo Economico (Prejudiciële verwijzing — Milieu — Richtlijn 2009/28/EG — Artikel 3, lid 3, onder a) — Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen — Elektriciteitsopwekking door installaties voor fotovoltaïsche zonne-energie — Wijziging van een steunregeling — Rechtszekerheidsbeginsel en beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen)