Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om integritet och öppenhet på energimarknaderna” KOM(2010) 726 slutlig