Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 867/2010 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2010 , σχετικά με τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης για την περίοδο 2010/11