Υπόθεση C-98/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Højesteret (Δανία) στις 27 Φεβρουαρίου 2013 — Martin Blomqvist κατά Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA