97/809/EF: Kommissionens beslutning af 25. november 1997 om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at tillade handel med forstligt formeringsmateriale, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/404/EØF og 71/161/EØF