Uredba Komisije (EU) 2016/156 z dne 18. januarja 2016 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za boskalid, klotianidin, tiametoksam, folpet in tolklofos-metil v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP)