Mål C-82/14: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 15 juli 2015 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione – Italien) – Agenzia delle Entrate mot Nuova Invincibile (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Sjätte direktivet 77/388/EEG)