Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, v ktorých Komisia nemá námietky Text s významom pre EHP