Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 280, 16 Σεπτέμβριος 1997