Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen Ändring av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik (Text av betydelse för EES) 2020/C 204/07