Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/574, 24. aprill 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2020/47, milles käsitletakse kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripiga teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2020) 2732 all) (EMPs kohaldatav tekst)