Υπόθεση T-32/12: Προσφυγή της 20ής Ιανουαρίου 2012 — Vardar κατά ΓΕΕΑ — Joker (pingulina)