96/539/EG: Kommissionens beslut av den 4 september 1996 om djurhälsokrav och utfärdande av veterinärintyg vid import av sperma av hästdjur till gemenskapen (Text av betydelse för EES)