96/539/EG: Beschikking van de Commissie van 4 september 1996 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van sperma van paardachtigen (Voor de EER relevante tekst)