Решение на Комисията от 4 септември 1996 година относно ветеринарно-санитарните изисквания и ветеринарното сертифициране при внос на сперма от еднокопитни животни в Общността (текст от значение за ЕИП)$