MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie over het standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake typegoedkeuringsvoorschriften voor de uitrol van het eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG