Sklep Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 30. novembra 2009 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami