Vec T-447/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. októbra 2012 — Evropaïki Dynamiki/Súdny dvor ( „Verejné zmluvy na poskytnutie služieb — Verejné obstarávanie — Poskytovanie služieb údržby, vývoja a podpory počítačových aplikácií — Zamietnutie ponúk žalobkyne a zadanie zákaziek inému uchádzačovi — Kritéria výberu — Kritériá hodnotenia ponúk — Povinnosť odôvodnenia — Mimozmluvná zodpovednosť“ )