/* */

Zaak T-447/10: Arrest van het Gerecht van 17 oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki/Hof van Justitie ( „Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure — Diensten betreffende onderhoud, ontwikkeling en ondersteuning van IT-systemen — Afwijzing van offertes van verzoekster en gunning van opdrachten aan andere inschrijver — Selectiecritaria — Gunningscriteria — Motiveringsplicht — Niet-contractuele aansprakelijkheid” )