Απόφαση 2012/634/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2012 , για την τροποποίηση της απόφασης 2011/782/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας