Υπόθεση C-149/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht München I (Γερμανία) στις 24 Μαρτίου 2017 — Bastei Lübbe GmbH & Co. KG κατά Michael Strotzer