Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG Text av betydelse för EES (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet)