Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES Text s významom pre EHP (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)