Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE Tekst mający znaczenie dla EOG (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)