Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006 , σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ (Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας)