Διαδικασία εκκαθάρισης — Απόφαση για την κίνηση διαδικασίας εκκαθάρισης έναντι της Alpha Insurance A/S [Δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 280 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ)]