Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 670/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009 , για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση μέσω διαγωνισμού για την αγορά σκληρού σίτου ή αναποφλοίωτου ρυζιού, και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 428/2008 και (ΕΚ) αριθ. 687/2008