Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/535 af 5. april 2016 om ændring af bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår oplysninger om Singapore på listen over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af fersk kød til Unionen (EUT L 89 af 6.4.2016)$