Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēma ***I Eiropas Parlamenta 2008. gada 17. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai pilnveidotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu (COM(2008)0016 — C6-0043/2008 — 2008/0013(COD))