Подобряване и разширяване на схемата на ЕС за търговия с квоти на емисии на парникови газове ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел подобряване и разширяване на схемата на ЕС за търговия с квоти на емисии на парникови газове (COM(2008)0016 — C6-0043/2008 — 2008/0013(COD)