Asia C-572/19 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 10.3.2021 – Valittajana European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe) ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku – Valtiontuet – Seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma – Suositus 2003/361/EY – Mikroyritykseksi tai pieneksi taikka keskisuureksi yritykseksi (pk-yritys) luokittelua koskeva Euroopan komission validointilautakunnan päätös – Päätös 2012/838/EU, Euratom – Liite – 1.2.6 ja 1.2.7 kohta – Muutoksenhakupyyntö – Asetus (EY) N:o 58/2003 – 22 artikla – Hallinnollisen muutoksenhakumahdollisuuden puuttuminen – Muutoksenhakupyynnön ja hallinnollisen muutoksenhaun välinen yhteys – Pk-yrityksen aseman epääminen suosituksen 2003/361 arviointiperusteiden muodollisesta täyttämisestä huolimatta – Oikeusvarmuus – Perusteltu luottamus – Pk yritysten tyypillisesti kohtaamien esteiden puuttuminen)