Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/360 της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με την παράταση των περιόδων συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης για ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1042 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 1121] (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)