Zaak T-718/18: Arrest van het Gerecht van 10 juni 2020 — Boyer/EUIPO — Philicon-97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com) [“Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com – Ouder nationaal beeldmerk PHILICON – Relatieve weigeringsgrond – Algemeen bekend merk in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs – Artikel 8, lid 2, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 2, onder c), van verordening (EU) 2017/1001]”]