Lieta T-718/18: Vispārējās tiesas 2020. gada 10. jūnija spriedums – Boyer/EUIPO – Philicon-97 (“PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com”) (Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības grafiska preču zīme “PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com” – Agrāka valsts grafiska preču zīme “PHILICON” – Relatīvs atteikuma pamats – Plaši pazīstama preču zīme Parīzes konvencijas 6.a panta izpratnē – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 2. punkta c) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 2. punkta c) apakšpunkts))