Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2780/72 τής Επιτροπής τής 22ας Δεκεμβρίου 1972 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού αριθ. 184/66/ΕΟΚ τής Επιτροπής τής 21ης Νοεμβρίου 1966 «περί τής συλλογής, επαληθεύσεως καί διαβιβάσεως τών συλλεγέντων λογιστικών στοιχείων πρός τό σκοπό τής διαπιστώσεως τών εισοδημάτων στίς γεωργικές εκμεταλλεύσεις»