Komisijos reglamentas (EB) Nr. 730/2006 2006 m. gegužės 11 d. dėl oro erdvės klasifikavimo ir skrydžių pagal regimųjų skrydžių taisykles vykdymo (RST) virš 195 skrydžių lygio (Tekstas svarbus EEE)