Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 56, 26 Φεβρουάριος 1993