Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/662 (2016. gada 1. aprīlis) par saskaņotu Savienības daudzgadu kontroles programmu 2017., 2018. un 2019. gadam, kas pieņemta, lai nodrošinātu atbilstību pesticīdu maksimālajiem atlieku līmeņiem un novērtētu patērētāju eksponētību pesticīdu atliekām augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un uz tās (Dokuments attiecas uz EEZ)$