Borgarting lagmannsrettin 11. toukokuuta 2020 päivätty pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Tor-Arne Martinez Haugland v. Norjan hallitus (Asia E-4/20) 2020/C 308/07