Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, CA 157, 24 Ιούνιος 1992