Kommissionens beslut av den 29 april 2004 om djurhälso- och hygienkrav samt krav avseende veterinärintyg vid införsel till gemenskapen av produkter i form av värmebehandlad mjölk, mjölkbaserade produkter och obehandlad mjölk vilka är avsedda som livsmedel [delgivet med nr K(2004) 1691] (Text av betydelse för EES) (2004/438/EG)