Писмен въпрос E-7618/10 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) до Комисията. Разширяването на казино комплекс в националния парк Парнита