Υπόθεση T-150/07: Προσφυγή της 7ης Μαΐου 2007 — ThyssenKrupp Elevator κατά Επιτροπής