Дело T-298/15: Решение на Общия съд от 12 май 2016 г. — Atlas/EUIPO (EFEKT PERLENIA) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „EFEKT PERLENIA“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)